درخواست دامنه

چرا دامنه خوب؟!

سایتی را تصور کنید با دامنه jamejahaniiran.ir و سایت دیگری را با دامنه jamejahani.ir تصویر فرمایید. یا مثلا سایتی را با دامنه poosteh.ir و سایت دیگری را با دامنه pousteha.ir، خود شما به کدامیک بیشتر اعتماد دارید؟

دامنه صرفا یک آدرس نیست! دامنه خوب اعتماد مشتری و مخاطب را جلب می کند، به تبلیغات اینترنیتی و محیطی شما جلوه بهتری می دهد، سهولت دسترسی مخاطب به سایت شما را بیشتر می کند و همه اینها به بازدهی بهتر و بشتر منتهی می شود …

اگر بازدید کنید فیلم های خوب هستید xxxnxxx.live

دامنه خوب پایه و اساسا یک وب سایت خوب و پر مخاطب است و با توجه به ضرورت ایجاد سایت برای عموم مردم اعم از مغازه ها، شرکت ها و حتی افراد و در کل ایجاد یک شعبه و یک سایت در فضای مجازی برای عموم مردم، انتخاب دامنه خوب میتواند نقش موثری در سرعت و سهولت و امتداد یک مسیر موفق برای شما داشته باشد.

پس دامنه فقط یک آدرس اینترنتی نیست! بلکه به شکل جدی معیاری برای اعتبار شما در فضای مجازی تلقی می شود …