درخواست دامنه

برخی از دامنه ها

چرا دامنه خوب؟

سایتی را تصور کنید با دامنه jamejahaniiran.ir و سایت دیگری را با دامنه jamejahani.ir تصویر فرمایید. یا مثلا سایتی را با دامنه poosteh.ir و سایت دیگری را با دامنه pousteha.ir، خود شما به کدامیک بیشتر اعتماد دارید؟

دامنه صرفا یک آدرس نیست! دامنه خوب اعتماد مشتری و مخاطب را جلب می کند، به تبلیغات اینترنیتی و محیطی شما جلوه بهتری می دهد، سهولت دسترسی مخاطب به سایت شما را بیشتر می کند و همه اینها به بازدهی بهتر و بشتر منتهی می شود …

پس دامنه فقط یک آدرس اینترنتی نیست! بلکه به شکل جدی معیاری برای اعتبار شما در فضای مجازی تلقی می شود …